مرور برچسب

اشتغال افراد آسیبدیده بینایی

اشتغال، سودایی فراتر از جغرافیا

از این ماه با هم به آن سوی مرز‌ها سفر می‌کنیم و در کوششی کنکاش‌گونه می‌کوشیم تا امکانات، توانایی‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های دو سوی مرز را به شما نشان دهیم. پر واضح است که این قیاس مع‌الفارق خواهد بود؛ اما هدف اصلی این نوشته‌ها به‌دست‌دادن…