مرور برچسب

اعتبار شهادت نابینایان در دادگاه

وضعیت اعتبار شهادت نابینایان و ناشنوایان در دادگاه‌ها

همواره برای معلولان در گروه‌های مختلف و سایر افراد جامعه، با توجه به اهمیت دو حس بینایی و شنوایی، این پرسش مطرح است که آیا شهادت افراد نابینا و ناشنوا در دادگاه‌ها پذیرفته و به این شهادت اعتبار داده می‌شود؟ در ششمین شماره از…