مرور برچسب

انجمن های نابینایان

ابهام در متولیان صدور مجوز برای شبکه‌های ملی و انجمن‌های معلولان

در هفته‌های اخیر لغو برگزاری مجمع شبکۀ ملی نابینایان (شمنا) در محافل نابینایان مباحث بسیاری را به دنبال داشت؛ هرچند این موضوع مهم می‌توانست بیشتر خبرساز شود، اما سمن‌های ویژۀ نابینایان حساسیت چندانی را از خود نشان ندادند؛ به همین بهانه…