مرور برچسب

جهت یابی و حرکت نابینایان

آموزش جهت‌يابي به نابینایان، متولی ندارد

بااینکه در تمام سال‌های مدرسه شاگرد زرنگ محسوب می‌شدم و هوش بالایی داشتم، اما از اینکه نمی‌توانستم به‌تنهایی جایی بروم عذاب می‌کشیدم. هر روز مادر یا برادرم مرا تا مدرسه همراهی می‌کردند و من به‌خصوص از وابسته بودن به برادری که از خودم…