مرور برچسب

خط بریل

آنجا که رنگ و نور و تماشا بریل شد؛ نگاهی به جایگاه بریل در دنیای امروز و مقایسه آن با ایران

لویی ستاره بود، سراپا بریل شد برجسته شد، به‌خاطر ماها بریل شد شش نقطه شد، شبیه خودش رو به پنجره شش نقطه شد، شبیه خودش تا بریل شد لویی هزار نقطۀ روشن درست کرد لویی هزار مرتبه تنها بریل شد با نقطه‌نقطه‌های جهان آشنا شدیم…

بریل در ایران و ضرورت گذار از دوگانه‏ها: به‌ سوی کاربست راهبردی تجمیعی-تلفیقی (بخش اول)

سردبیر: عبد‌الملکی، از‌جمله پژوهشگران نابینایی است که در طول یک دهۀ گذشته، عمر و دانش ذی‌قیمت خود را مصروف پژوهش در ساحت بریل کرده است. با توجه به تقارن روز‌های میانی ماه دی با روز جهانی بریل، مناسب دیدیم که سلسله‌‌یادداشت‌هایی را از…

کم‌رنگ کردن نقش بریل، خیانت در حق نابینایان است

چهارم ژانویه روز گرامیداشت خط بریل بود؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت خط بریل در زندگی و استقلال افراد نابینا و کم‌بینا، از سال ۲۰۱۸ این روز را به‌عنوان روز جهانی خط بریل معرفی کرده است و دلیل این…