مرور برچسب

دسترس پذیری شبکه شاد برای نابینایان

آموزش بر بستر‌های مجازی، مهمانی که صاحبخانه شد

درست سه سال پیش در چنین روز‌هایی، شیوع بیماری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در‌های مدارس را بست و دانش‌آموزان را از مدرسه راهی خانه کرد. در ابتدای شیوع کووید۱۹، همه اعضای جامعه، همدلانه به مبارزه با آن برخاستند. معلمان، دانش‌آموزان و…