مرور برچسب

دسترس پذیری فضای شهری برای نابینایان

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (آذر ۱۴۰۲)

شرح فعالیت‌های این ماه را با ارائۀ گزارشی در خصوص حضور نمایندگان انجمن نابینایان ایران در جلسۀ ستاد مناسب‌سازی کشور آغاز می‌کنیم؛ جلسه‌ای که به میزبانی وزارت کشور و با شرکت رئیس سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی و تعدادی از…