مرور برچسب

روزهای جهانی مرتبط با نابینایان

روز‌های جهانی مربوط به آسیب بینایی

ضمن تبریک سال نو خورشیدی به مخاطبان گرامی نسل مانا در این یادداشت به معرفی مناسبت‌های جهانی مرتبط با افراد دارای معلولیت، به‌ویژه افراد با آسیب بینایی می‌پردازیم تا ضمن یاد‌آوری به سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با این…