مرور برچسب

سازمان بهزیستی کشور

وبسایت‌های خالی و مراکز نیمه‌تعطیل، دستاورد سازمان بهزیستی

تصمیم داشتیم به مناسبت هفته بزرگداشت بهزیستی، یادداشت آموزش و توان‌بخشی این شماره از ماهنامه نسل مانا را به معرفی خدمات توان‌بخشی سازمان بهزیستی اختصاص دهیم. بهزیستی نام برازنده‌ای است که ای ‌کاش روزی برسد که فعالیت‌هایش به زیبایی نامش…