مرور برچسب

عدم تعامل بهزیستی با جامعه هدف

zmپاسخ‌گویی به افکار عمومی،حلقه مفقوده ارتباط بهزیستی با جامعه هدف

بهزیستی برجسته‌ترین سازمان دولتی برای سامان‌دهی طیف آسیب‌پذیر جامعه است و اختیارات و مسئولیت‌های فراوانی بر عهده دارد که گاهی متناسب با ظرفیت‌های مدیریتی آن نیست؛ از سویی مسئولیت تأمین رفاه خیل عظیمی از معلولان به این سازمان سپرده شده و…