مرور برچسب

فعالیت های فوق برنامه مدارس نابینایان

می‌ریم اردو: نگاهی به آثار مثبت اردوهای دانش‌آموزی

همۀ ما خاطره گردش‌های دوستانه و اردوهای دانش‌آموزی را از روزهای دور بهزاد داریم. گمان نمی‌کنم شیرینی آن روزها و شب‌های با‌هم بودن و حرف و سخن‌ها و اشک و لبخند‌های کودکی و نوجوانی‌مان از دل رفتنی باشد. اردیبهشت که می‌رسید دیگر منتظر…