مرور برچسب

فیلم توضیح دار برای نابینایان

نقاشی با کلمات: قسمت پنجم: تاریخچۀ توصیف صوتی

توضیح‌های صوتی به قدمت افراد بینایی است که به افراد نابینا دربارۀ رویدادهای بصری که در دنیای اطراف آنها اتفاق می‌افتد توضیح می‌دهند. نیاز به توصیف بیشتر در فیلم از اواخر قرن بیستم احساس شد. نخستین رکورد دانشگاهی مفهوم توصیف صوتی، در…