مرور برچسب

مخاطبان فیلم های توصیف صوتی شده

نقاشی با کلمات قسمت چهارم: کاربران توضیحات صوتی چه کسانی هستند؟

بینندگان نابینا و کم‌بینا مخاطبان هدف اولیۀ توصیف صوتی هستند، اما در پروژۀ انگلیسی،اروپایی اودتل و اعضای گروه ادلب تأکید می‌کنند که «علاوه بر این افراد، AD توسط گروه بزرگی از بینندگان بینا به دلایل مختلف استفاده می‌شود. به گفتۀ پوژول و…