مرور برچسب

نابینایان و قوانین\

نابینایان و صندوق امانات بانک‌ها

در دهمین شماره از مجموعۀ «معلولان ‌و ‌قوانین ‌ایران» با توجه به مشکلات به ‌وجود ‌آمده برای بعضی از نابینایان ‌و‌ کم‌بینایان در مورد اجارۀ صندوق امانات بانک‌ها به بررسی ارائۀ این خدمت بانکی به نابینایان، از منظر حقوقی پرداختیم.…