مرور برچسب

نمایش نامه خوانی نابینایان

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا

افراد موفق وقتی بخواهند عنصر «ما می‌توانیم» را به کار گیرند، تا جایی که توان خودشان و فرصت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد اجازه دهد، تلاش می‌کنند تا سرحد ممکن خود و دیگرانی را که باور‌شان ندارند راضی کنند؛ گاهی این تلاش مؤثر واقع…