مرور برچسب

کاندید شدن نابینایان برای مجلس

تبعیض زیر نام برابری جولان می دهد

ساعت 12:40 روز جمعه ۱۵ دی‌ماه پیامکی با این مضمون به تلفن همراهم ارسال شد: «صلاحیت جنابعالی از طرف هیئت محترم نظارت احراز نگردید.» علت را در همان روز حضور در هیئت نظارت برای ارائۀ توضیحات متوجه شدم؛ کم‌بینایی! من یک شهروند کم‌بینا هستم،…