مرور برچسب

کاهش ساعت کار معللولان

تقلیل ساعات کاری افراد دارای معلولیت: آری یا نه؟!

در مادۀ ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است: «دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.» از زمان ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۷، بحث‌های فراوانی در مورد این ماده درگرفته و…