مرور برچسب

کلیشه های نابینایان

کلیشه‌های پاییز وحشی

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است قرار بود این ماه متنی امیدبخش دربارۀ نابینایان و وضعیت اجتماعی آنها بنویسم؛ اما دست خزان نگذاشت. نمی‌دانستم این طور می‌شود. پاییز آمد. هوا سرد شد و من مریض شدم و جز به مرضم نتوانستم به چیزی بیندیشم. قرار…