مرور برچسب

کودکان نابینا

یادداشت میهمان: پاسخ به چالش‌های والدین دارای کودک نابینا در یک کتاب

خانواده جامعه‌ای کوچک و در عین حال، اولین و مهم‌ترین نهاد برای رشد و پرورش کودک محسوب می‌شود. در این نهاد رفتار هر عضو خانواده بر رفتار دیگر اعضا تاثیر می‌گذارد و یک نظام پویا را تشکیل می‌دهد. نظام خانواده با رویداد‌های تازه، از جمله ورود…

باز‌توانی؛ راهی دشوار، اما ممکن!

احتمالاً تا‌کنون در محافل و مباحث گوناگون، اصطلاح توان‌بخشی یا نو‌توانی و باز‌توانی را بسیار زیاد شنیده‌اید. ممکن است شنیدن این واژه شما را به فکر فرو برده باشد و به مفهوم و کاربرد آن اندیشیده باشید. این اصطلاح در مباحث تخصصی، بیشتر در…