مرور برچسب

اثر تحریم بر نابینایان

تحریم پشت تحریم: نگاهی به آثار فیلترینگ بر فعالیت‌های نابینایان

چند سالی بود که اینترنت، شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های مختلف توانسته بودند تا حد زیادی آموزش، تدریس، مشاوره، اشتغال، دسترسی به منابع علمی و... را برای افراد دارای معلولیت و در رأس آنها برای نابینایان تسهیل کنند‌. نابینایان با استفاده…