مرور برچسب

امید به فردای روشن

به قلم شما: باور به فردای روشن

من باور دارم خویشتن را باوری که ریشه در عمقِ جانم دارد و ثمره‌اش درختِ تنومندِ اراده‌ام است که تکیه‌گاهم می‌شود در مقابلِ طوفان‌های سهمگینِ روزگار. من عصای سفیدم را فانوسِ راهم می‌سازم، با دستان توانایم، چرخِ گیتی را به کامِ…