مرور برچسب

اپلیکیشن های کتاب صوتی

چشمه‌ای در دل سنگی کوهستان (چگونگی دسترسی افراد کم‌بینا و نابینا به منابع مطالعاتی)

مقدمه برای بسیاری از اعضای بینای جامعه سؤال است که افراد نابینا و کم‌بینا چطور می‌توانند کتاب بخوانند، حتی برخی از افراد با آسیب بینایی هم درست نمی‌دانند چه راه‌هایی برای رفع نیازهای مطالعاتی‌شان وجود دارد. در ادامه راه‌های مختلف دسترسی…