مرور برچسب

خجالت کشیدن از نابینایی

پنهان نمی‌کنم! لازم باشد افتخار هم می‌کنم!

با تشکر از همراهی و تعامل پیوسته شما با ستون آموزش و توان‌بخشی ماهنامه نسل مانا. بر اساس پیشنهاد‌های رسیده از سوی خوانندگان این سلسله نوشته‌ها، این ماه در نظر داریم حول محور خجالت کشیدن از آسیب بینایی، کمی حرف‌های بی‌پرده و خودمانی بزنیم.…