مرور برچسب

خط بریل در ایران

بریل در ایران و ضرورت گذار از دوگانه‌ها: به‌سوی کاربست راهبردی تجمیعی-تلفیقی (بخش سوم)

در بخش‌های پیشین این سلسله نوشتار که از نظر گذشت، سعی شد 1- در موازات بررسی شرایط کلی حاکم بر خط بریل فارسی و زیست‌بوم متصور برای آن، به شکلی گذرا و کلی مباحث نظری حول چگونگی شکل‌یابی دوگانه‌ها، انواع و سازوکارهای مترتب بر آن، طرح و…