مرور برچسب

دانش آموز نابینا در مدرسه تلفیقی

کدام‌یک کار‌آمدتر است: آموزش در مدارس استثنایی یا به‌صورت تلفیقی

تا حدود سه دهه پیش در ایران، تنها راه پیش روی دانش‌آموزان با آسیب بینایی برای تحصیل، حضور در مدارس استثنایی بود. به‌تدریج پای نوع دیگری از آموزش با عنوان «آموزش تلفیقی» به میان آمد. در این شیوه، دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه در سایر مدارس…