مرور برچسب

دختر کوهنورد نابینا کم شنوا

همسفر با کوله‌گرد رها نامۀ دوم: زندگی‌نورد شوق‌مند

نشستن کنار دیگری شبه و پشت به چراغ‌های محوطۀ بام تهران، تنها روی یکی از صندلی‌های دنج و پرت نشستم. کمی هوا به خنکی می‌زنه و ریزه نسیمی می‌وزه. آدم‌های زیادی مثل من اومدن توچال. می‌شنوم بعضیا می‌خوان صعود شبانه داشته ‌باشند و باقی هم توی…