مرور برچسب

دوستان نابینا

پیوستگی در تعامل، از زبان دو دوست، هم‌قدم و هم‌‌‌‌خانه نابینا

همراهان عزیز! بنا داریم در این شماره از ستون زندگی، به نوعی دیگر از پیوستگی در تعامل بپردازیم. یک ساعتی را میهمان خانه گرم و صمیمی دو یار دیرین می‌شویم تا از خودشان برایمان بگویند و همچنین از سبک زندگی‌شان. این شماره را تقدیم می‌کنیم به…