مرور برچسب

سازمان‌های مردم‌نهاد

بی‌برنامگی، آفت جدی انجمن‌های نابینایی

وقتی صحبت از سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران، آن هم در حوزه آسیب‌دیده‌گان بینایی به میان می‌آید، ناخودآگاه اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، رشد قارچ‌گونۀ این انجمن‌ها در سال‌های اخیر است. انجمن‌هایی که تعدادشان در دو دهۀ اخیر شاید از مرز…