مرور برچسب

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

چرایی عدم شرکت معلولان در تجمعات سراسری

بیش از یک سال است کمپین حمایت از حقوق معلولان اقدام به برگزاری تجمعاتی برای احیای حقوق افراد دارای معلولیت، به‌ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان کرده است. به بهانۀ فراخوان‌های اخیر کمپین و نوع مواجهۀ گروه‌های مختلف دارای معلولیت و…