مرور برچسب

قانون سه درصد استخدام معلولان

خرت از پل گذشت

وای که دلمان از دست برخی از این دوستان خون شد در این ایام خون‌بار! ما واقعاً استراتژی برخی از این دوستان روشن‌دل‌نمای کوردل را درک نمی‌کنیم، البته منظورمان بعضی‌ها است؛ به آنهایی که در دستۀ بعضی‌ها جای نمی‌گیرند برنخورد لطفاً.  دفعۀ پیش…