مرور برچسب

مقابله با احساس تنهایی

چگونه از احساس تنهایی و انزوای اجتماعی گذر کنیم

برای هر کدام از ما پیش می‌آید که در لحظاتی از زندگی دچار احساس تنهایی شویم؛ انگار کسی نیست که با او حرف بزنیم و از گفت‌وگوی همراه با درک متقابل لذت ببریم. چنین حسی حتی به هنگام در جمع دیگران بودن نیز ممکن است به سراغمان بیاید و مختص…