مرور برچسب

مناسب سازی شهری برای نابینایان

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی

گفته بودیم که ما بسیار آدم مهمی هستیم و در حوزه معلولیت هر خبری باشد به دنبال ما می‌فرستند. اکثراً ماشین و خدم و حشم هم برای‌مان فراهم می‌کنند؛ اما ما چون خاکی هستیم، قبول نمی‌کنیم. اخیراً با ما تماس گرفتند و گفتند: «آقای موشکاف، شما که…

خاطرات آقای موشکاف

چاکر، خاکسار کم‌مقدار، موشکاف هستیم. نه اینکه آدم دقیقی باشیم؛ این نام فامیلی این حقیر است. البته این فامیلی باعث شده کمی درجه دقتمان را بالا ببریم؛ اما از اولش این‌طور نبود که موشکاف باشیم و بعد موشکاف بشویم؛ بلکه اول موشکاف…