مرور برچسب

نابینای سنگی در رویداد گذر از تاریکی

همسفر با کوله‌گرد رها، نامۀ سوم: نابینای سنگی در دل سایه‌ها

سایۀ خیال ساعت ده شبه و بااینکه همۀ دوست‌های جدیدم رفتن، روی لبۀ باغچۀ کنار در ورودی خانه هنرمندان که تعطیل شده، نشستم. با پشتم شاخه و برگ شمشاد‌های کاشته شده رو احساس می‌کنم. هوا دیگه کمی داغی و دم تابستون رو داره. ذهنم درگیر اینه که تو…