مرور برچسب

پرورش کودکان نابینا

یادداشت میهمان: پاسخ به چالش‌های والدین دارای کودک نابینا در یک کتاب

خانواده جامعه‌ای کوچک و در عین حال، اولین و مهم‌ترین نهاد برای رشد و پرورش کودک محسوب می‌شود. در این نهاد رفتار هر عضو خانواده بر رفتار دیگر اعضا تاثیر می‌گذارد و یک نظام پویا را تشکیل می‌دهد. نظام خانواده با رویداد‌های تازه، از جمله ورود…