مرور برچسب

دسترس پذیری خدمات بانی برای نابینایان

تعامل در بانک

درِ ماشین را باز و با عصا زمین را بررسی می‌کنم، امن است. پیاده می‌شوم. می‌دانم که اگر چند قدم جلوتر بروم، به جدول و چند قدم جلوتر به پله‌های بانک می‌رسم. در شهر رشت به‌طورمعمول سطح پیاده‌رو از خیابان و کف ساختمان‌ها از پیاده‌رو بالاتر…