مرور برچسب

دسترس پذیری مبلمان شهری برای معلولان

معلولین و ضرورت دسترس‌پذیری

معلولین بخش انکار‌ناپذیری از هر جامعه هستند. اگرچه این افراد ممکن است به‌ظاهر تفاوت‌هایی نسبت به دیگر اقشار جامعه داشته باشند، ولی حق مسلم تمامی آنهاست که بتوانند مانند دیگران از امکانات موجود در ابعاد مختلف استفاده کنند؛ چراکه هیچ‌گونه…