مرور برچسب

شعر آدم برفی

آدم‌برفی

مثل یك كودك بی‌حوصله، آدم‌برفی دارد از این همه آدم گله آدم‌برفی مدّتی هست كه او عاشق خورشید شده است عاشق داغ‌ترین مسأله، آدم‌برفی آب می‌گردد از این رابطة نورانی شاعر برف و زمستان، بله، آدم‌برفی كاش بال و پری از جنس…