مرور برچسب

نابینایان ارسنجان

پادشاهان بی تاج و تخت: مشدی اکبر

آی دختر‌دار، جهاز آورده‌ام! آی قوری، بیا ببر برای حوری! آی پول نداری یا خبر نداری؟ آی مگه دختر نداری؟ بیا ببر کاسه، بیا ببر بشقاب، بیا ببر گلاب‌پاش. این آواز «مشتي اکبر» است. هنوز برای گوش‌های مشتاق، چونان نسیم روح‌پرور آشناست. فامیلش…