مرور برچسب

چالش استخدام معلولان

معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش راهکار و رویکرد حقوقی

در نخستین شماره از سلسله مطالب معلولان و قوانین ایران، با دو نفر از حقوقدانان برجسته نابینا همراه شده‌ایم: ناصر سرگران، دکتری حقوق بین‌الملل از دانشکدۀ حقوق و علوم ‌سیاسی دانشگاه تهران، وکیل ‌دادگستری و مدرس ‌دانشگاه و رئیس هیئت‌مدیره…